La importància del joc i les joguines

El joc és una eina necessària en el desenvolupament cognitiu i emocional, durant totes les etapes de la infància.

Podríem resumir la importància del joc en la infància dient:

* El joc és molt més que un simple entreteniment, els infants desenvolupen diferents habilitats en el joc (físiques, cognitives, comunicatives, emocionals…) que els permeten anar descobrint les seves qualitats en els diferents camps.

* El joc estimula tots els sentits i enriqueix la imaginació i la creativitat.

* A través del joc, els nens i nenes expressen i elaboren gran part de les seves pors, els seus desitjos, les seves fantasies, els seus conflictes…

* En l’activitat de joc es reflexa la percepció que tenen els infants de si mateixos, d’altres persones i del món que els envolta.

* El joc és una activitat espontània que proporciona plaer i satisfacció, i que propicia la comunicació, la confiança i l’alegria.

A través del joc, els nens i nenes exploren diverses experiències i situacions, interpreten diferents rols, col·laboren i competeixen entre ells, raonen, aprenen habilitats socials, s’expressen de diverses formes, regulen la seva personalitat…

Les joguines són eines essencials en el joc, ja que ajuden als infants en la formulació de conceptes i a la seva interiorització.

La importància del joc queda reflectida en el principi 7 de la Declaración de los Derechos del Niño aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides (20 de Novembre de 1959):

“…El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho”

Aquest principi queda recollit i ratificat en l’article 31 de la Convención sobre los Derechos del Niño de l’UNICEF (Madrid, 20 de Novembre de 1989):

“1.- Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al descanso y el esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y las artes.

2.- Los Estados Partes respetarán y promoverán el derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artística, recreativa y de esparcimiento”